ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಂ ಜನ್ಮನಾ

    ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಂ ಜನ್ಮನಾ ನೈವ ಗುಣೈಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಮುಚ್ಯತೇ |

    ಗುಣಾತ್ ಗುರುತ್ವಮಾಯಾತಿ ದುಗ್ಧಂ ದಧಿ ಘೃತಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||

     

    ಹಿರಿತನ ಎನ್ನುವಿಂದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಹೊರತು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಣದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ


Comments are closed.