ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಆಚಾರಾಲ್ಲಭತೇ ಹ್ಯಾಯುಃ

    ಆಚಾರಾಲ್ಲಭತೇ ಹ್ಯಾಯುಃ  ಆಚಾರಾದೀಪ್ಸಿತಾ: ಪ್ರಜಾ: |

    ಆಚಾರಾದ್ಧನಮಕ್ಷಯ್ಯಮ್ ಆಚಾರೋ ಹನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್ ||

     

    ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಕ್ಷಯವಾದ ಧನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಉಳಿದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಮಾಡುವುದು.


Comments are closed.