ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಅಶ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ವೇಗೋ

    ಅಶ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ವೇಗೋ ಮತ್ತಂ ಸ್ಯಾದ್ ಗಜಭೂಷಣಂ |

    ಚಾತುರ್ಯಮ್ ಭೂಷಣಂ ನಾರ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗೋ ನರಭೂಷಣಂ ||

     

    ಕುದುರೆಗೆ ವೇಗವೇ ಭೂಷಣ, ಆನೆಗೆ ಮದವೇ ಭೂಷಣ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯವೇ ಭೂಷಣ, ಉದ್ಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಷಣ.


Comments are closed.