ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ವಿಕೃತಿಂ ನೈವ ಗಚ್ಛಂತಿ

    ವಿಕೃತಿಂ ನೈವ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸಂಗದೋಷೇಣ ಸಾಧವ: |

    ಆವೇಷ್ಟಿತಂ ಮಹಾಸರ್ಪೈಶ್ಚಂದನಂ ನ ವಿಷಾಯತೇ ||

     

    ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಸಂಗಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದನದ ಮರವು ಕ್ರೂರಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾನು ವಿಷಮಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


Comments are closed.