ಹಸ್ತಪ್ರತಿ

ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೦,೦೦,೦೦೦ ತಾಡಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭೫ ಪ್ರತಿಶತ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೇ ಆಗಿವೆ.

Comments are closed.