ವ್ಯಾಯಾಮಾತ್ ಲಭತೇ

ವ್ಯಾಯಾಮಾತ್ ಲಭತೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಂ ಬಲಂ ಸುಖಮ್ |

ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಮಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಮ್ ||

 

ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವೂ, ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸೂ, ಬಲವೂ, ಸುಖವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ.

Comments are closed.