ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರೋ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಖೇಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೮

ದೂರ– ೦೮೦-೨೬೭೦ ೫೫೯೬
ಈಮೈಲ್- karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.