ಕುಲಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಕುಲಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿಮಾರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೧೮

ದೂರ: ೦೮೦ ೨೬೭೦೧೩೦೩

ಈಮೈಲ್: karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.