ಉಪಕುಲಸಚಿವರು

ವಿದ್ವಾನ್ ಪಾಗೋಜಿ ಪಿ. ಆರ್

ಉಪಕುಲಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮

ದೂರ: ೦೮೦ ೨೬೭೦೧೩೦೩

ಈಮೈಲ್: karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.