ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ವಿದ್ವದುತ್ತಮಾ

ವಿವರಗಳುಶಾಸ್ತ್ರಗಳು

೧. ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ

೨. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ

೩. ನವೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

೪. ಪ್ರಾಚೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

೫. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

೬. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

೭. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

೮. ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೯. ದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೦. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೧. ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೨. ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತ

೧೩. ಋಗ್ವೇದ

೧೪. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ

೧೫. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ

೧೬. ಸಾಮವೇದ

ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಧಿ – ೨ ವರ್ಷಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾರ್ಹತೆ
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ


ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ರಸಗಂಗಾಧರಃ-I ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪ್ರಥಮಾನನ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ರಸಗಂಗಾಧರಃ-II ಜಗನ್ನಾಥಃ ಉಪಮೇಯೋಪಮಾದಿಂದ ವಿನೋಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಃ-I ಆನಂದವರ್ಧನಃ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಉದ್ಯೋತ
ಲೋಚನ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅ. ಹರ್ಷಚರಿತಂ
ಆ. ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಕಾಶಃ
ಬಾಣ ಭಟ್ಟಃ
ವರರುಚಿಃ
೧ರಿಂದ ೪ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
40
40
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ರಸಗಂಗಾಧರಃ-III ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸಂಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಮವ್ಯಂಗ್ಯಧ್ವನಿಯಿಂದ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ರಸಗಂಗಾಧರಃ-Iಗಿ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸಮಾಸೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಆಂತರಿಕ 80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಃ-II ಆನಂದವರ್ಧನಃ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಉದ್ಯೋತ
ಲೋಚನ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅ. ಹರ್ಷಚರಿತಂ
ಆ. ಸೇತುಬಂಧಃ
ಬಾಣ ಭಟ್ಟಃ
ಪ್ರವರಸೇನಃ
೫ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
೧, ೨, ೩ ಆಶ್ವಾಸಗಳು
ಆಂತರಿಕ
40
40
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-I ಪತಂಜಲಿಃ ೪, ೫, ೬ ಆಹ್ನಿಕಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಪತಂಜಲಿಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ನೇ ಪಾದ
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹ್ನಿಕಮ್
ಭೂವಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕೈಯ್ಯಟಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭೂಷಣಸಾರಃ ಕೌಂಡಭಟ್ಟಃ ಧಾತ್ವರ್ಥಪ್ರಕರಣಂ-ಲಕಾರಾರ್ಥ ಪ್ರಕರಣಂ ಚ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಘು ಮಂಜೂಷಾ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟಃ ಆದಿಯಿಂದ ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಭಾಗ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-I ಪತಂಜಲಿಃ ೭, ೮, ೯ನೇ ಆಹ್ನಿಕಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಪತಂಜಲಿಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ನೇ ಪಾದ
ಅನುದಾತ್ತ ಸೂತ್ರದಿಂದ-೨ನೇ ಆಹ್ನಿಕ ಪೂರ್ತಿಂ ಕೈಯ್ಯಟ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭೂಷಣಸಾರಃ ಕೌಂಡಭಟ್ಟಃ ಸುಬರ್ಥನಿರ್ಣಯಃ ಪರಮಲಘು ಮಂಜೂಷಾ ಚ |
ನಿಪಾತಾರ್ಥಪರ್ಯಂತಮ್ |
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವಾಕ್ಯಪದೀಯಮ್ ಭರ್ತೃಹರಿಃ ಸಾಧನ ಸಮುದ್ದೇಶಃ ಸಾಧನ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್- ಅದಿತಃ ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಕಾರಿಕಾ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ನವೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಸವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಗದಾಧರಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಃ ಗದಾಧರಃ ಪೂರ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಅ. ಶಕ್ತಿವಾದ
ಆ. ಮುಕ್ತಿವಾದಃ
ಗದಾಧರಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಡಂತಃ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಗದಾಧರಃ ಪ್ರಥಮಾ ಕಾರಕ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಸವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಗದಾಧರಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಲಕ್ಷಣ ಭಾಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶಕ್ತಿವಾದಃ ಗದಾಧರಃ ವಿಶೇಷಶಾಂಡ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವಾದಃ ಗದಾಧರಃ ದ್ವಿತೀಯಕಾರಕ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅ. ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದ
ಆ. ಬಾಧ ವಿಭಾಜಕ
ಲಕ್ಷಣಮಾತ್ರಮ್
ಗದಾಧರಃ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಪ್ರತಿ ಪತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ


ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಪ್ರಾಚೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ-I ಜಗದೀಶ ತರ್ಕಾಲಂಕಾರಃ ಕಾರಕಾಂತ ಭಾಗಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ-II ಜಗದೀಶ ತರ್ಕಾಲಂಕಾರಃ ಅವಶಿಷ್ಟ ಭಾಗಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ನ್ಯಾಯಕಂದಲೀ-I ಶ್ರೀಧರಮಿಶ್ರಃ ದ್ರವ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಮಂಜರೀ-I ಜಯಂತ ಭಟ್ಟಃ ಉಪಮಾ ನಿರೂಪಣಾಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ನ್ಯಾಯಕಂದಲೀ-II ಶ್ರೀಧರಮಿಶ್ರಃ ಬುಧಾನಿರೂಪಣಾಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ನ್ಯಾಯಕಂದಲೀ-III ಶ್ರೀಧರಮಿಶ್ರಃ ಅವಶಿಷ್ಟಭಾಗಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ನ್ಯಾಯಮಂಜರೀ-II ಜಯಂತ ಭಟ್ಟಃ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೂಪಣಾಂತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಮಂಜರೀ-III ಜಯಂತ ಭಟ್ಟಃ ಆಹ್ನಿಕ ೭ರಿಂದ ೧೨. ಪ್ರಮೇಯಕಾಂಡಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧುಃ ಕಮಲಾಕರಭಟ್ಟಃ ತೃತೀಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಪರ್ಯಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ ಮನು ೧ರಿಂದ ೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಕಾಲಮಾಧವೀಯಮ್
ಭಗವಂತಭಾಸ್ಕರಃ
ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಃ ಸಪ್ತಮೀ ನಿರ್ಣಯ ಪರ್ಯಂತಮ್


ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವ್ಯವಹಾರಮಯೂಖಃ ನೀಲಕಂಠಭಟ್ಟಃ ದಾಯಭಾಗಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧುಃ ಕಮಲಾಕರಭಟ್ಟಃ ತೃತೀಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಸ್ಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ ಮನುಃ ೭ರಿಂದ ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಕಾಲಮಾಧವೀಯಮ್ ಅಷ್ಟಮೀನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ದತ್ತಕಮೀಮಾಂಸಾ ನಂದಪಂಡಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿಃ-I ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಧಿಕಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಗೋಲಾಧ್ಯಾಯಃ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಗೋಲಬಂಧಾಧಿಕಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ರೀಪತಿ ಪದ್ಧತಿಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅ. ಪ್ರಶ್ನಮಾರ್ಗಃ
ಆ. ಮುಹೂರ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ತೃಕಃ
ರಾಮದೈವಜ್ಞಃ
೧ರಿಂದ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
೧ ರಿಂದ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿಃ-II ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ತ್ರಿಪ್ರಶ್ನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾತಾಧಿಕಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಗೋಲಾಧ್ಯಾಯಃ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ತ್ರಿಪ್ರಶ್ನವಾಸನಾದಿಂದ ಋತುವರ್ಣನಾಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಅ. ಪ್ರಶ್ನಮಾರ್ಗಃ
ಆ. ಮುಹೂರ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಕರ್ತೃಕಃ
ರಾಮದೈವಜ್ಞಃ
೯ರಿಂದ ೧೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
೬ರಿಂದ ೧೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ದತ್ತಕಮೀಮಾಂಸಾ ನಂದಪಂಡಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಃ – ಭಾವನಾಪಾದ ಪರ್ಯಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ವಿಧಿರಸಾಯನಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ, ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರಮ್ ಆಪಸ್ತಂಭಃ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಪರ್ಯಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ದ್ವೈತವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಮ್-I ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಪಾದಗಳು
ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಸಹಿತ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಪಾದಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಮ್-II ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪಾದಗಳು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ನ್ಯಾಯಾಮೃತಮ್ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಃ ೧ರಿಂದ ೧೮ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಭಾಸ ಸಾಮ್ಯಪ್ರಕರಣಂ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಜಯತೀರ್ಥಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ-ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಮ್-III ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ
ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಮ್-Iಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಮತ್ತು ೪
ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ನ್ಯಾಯಾಮೃತಮ್ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಃ ೧೯ರಿಂದ ೩೩ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅ. ನ್ಯಾಯಸುಧಾ

ಆ. ತರ್ಕತಾಂಡವಮ್

ಜಯತೀರ್ಥಃ

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಃ

ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ-ಅಸತ್ಪ್ರತೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಧಿಕರಣ ಸಮಾಪ್ತಿ
ವಿಧಿವಾದ ಮಾತ್ರ
ಆಂತರಿಕ
40
40
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಃ – ಭಾವನಾಪಾದ ಪರ್ಯಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ವಿಧಿರಸಾಯನಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ, ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಭಾಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಮ್ ಖಂಡದೇವಃ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರಮ್ ಆಪಸ್ತಂಭಃ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಪರ್ಯಂತಮ್
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕಮ್ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟಃ ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಮ್-I ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩ ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೪ನೇ ಪಾದ ಹಾಗೂ
೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭಾಮತೀ ಟೀಕಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರಃ ಚತುಸ್ಸೂತ್ರೀ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸಿದ್ಧಾಂತಲೇಶ ಸಂಗ್ರಹಃ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಮ್-I ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨ ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪಾದಗಳು
೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಃ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಃ ಅಪಚ್ಛೇದನ್ಯಾಯ-ವೈಷಮ್ಯಭಂಗದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಾಮಣಿಃ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್-I ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್-II ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ
ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಲ್ಯಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ೧-೧-೫ರಿಂದ ೧-೪-೮ರವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಅ. ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕಾ
ಆ. ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿಃ
ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ಟಾರಕಃ
ವೇಂಕಟನಾಥಃ
ಲಘು ಸಿದ್ಧಾಂತದವರೆಗೆ
ಶಾಸ್ತ್ರಾವತಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಶತದೂಷಣೀ ವೇಂಕಟನಾಥಃ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವೃತ್ಯನುಪಪತ್ತಿವಾದದಿಂದ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನಭಂಗದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್-III ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿಕ್ಲೃಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣದವರೆಗೆ
೨-೧-೧ರಿಂದ ೨-೪-೮
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್-Iಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪತ್ಯಧಿಕರಣದಿಂದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ತದನಂತರ ವರ್ಜ್ಯಾಧಿಕರಣ (೩.೧.೧ ರಿಂದ ೪.೪.೬ ರವರೆಗೆ)
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶತದೂಷಣೀ ವೇಂಕಟನಾಥಃ ವ್ಯಾವರ್ತಮಾನತ್ವಾನುಮಾನಭಂಗವಾದ- ಅಸತ್ತ್ಯಾತ್‌ಸತ್ಯಸಿದ್ಧಿಭಂಗವಾದದ ತನಕ (೧೬-೩೦)
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ತತ್ವಮುಕ್ತಾಕಲಾಪಃ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯಃ ನಾಯಕಸರ ಪೂರ್ತಿ-ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಹಿತ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯಮ್-I ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ನೇ ಪಾದ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೨, ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪಾದ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯಮ್-III ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಃ ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವೀರಶೈವಾನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ-I ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯಃ ವಾದಕಾಂಡ ೧ರಿಂದ ೧೩ ಪ್ರಕರಣ


ಆಂತರಿಕ
80


20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯಮ್-Iಗಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಃ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯಮ್-ಗಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಃ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಶ್ರೀಕಂಠಭಾಷ್ಯಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೃತ ಶಿವಾರ್ಕಮಣಿ ದೀಪಿಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಹಿತ
ಚತುಃ ಸೂತ್ರೀ ಭಾಗಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವೀರಶೈವಾನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ-II ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯಃ ವಾದ ಕಾಂಡ
೧೪ರಿಂದ ೨೪ನೇ ಪ್ರಕರಣ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಗೊಮ್ಮಟಸಾರಃ ನೇಮಿಚಂದ್ರ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತೀ
ಕರ್ಮಕಾಂಡಃ
ಪ್ರಕೃತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ತ್ರಿಚೂಲಿಕಾವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಪ್ರಮೇಯ ಕಮಲಮಾರ್ತಾಂಡಃ-I ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಃ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಸಮಯಸಾರಃ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯಃ ಜೀವ-ಅಜೀವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂವರ ಅಧಿಕಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ತತ್ವಾರ್ಥವಾರ್ತಿಕಾ ಭಟ್ಟಾ ಕಲಂಕದೇವಃ ೧ರಿಂದ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಆಂತರಿಕ
80


20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾರರು
ಆಂತರಿಕ
80
20

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ನೇಮಿಚಂದ್ರ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತೀ
ಕರ್ಮಕಾಂಡಸ॒ಮುತ್ಕೀರ್ತನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ -ಕರ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಪ್ರಮೇಯ ಕಮಲಮಾರ್ತಾಂಡಃ-II ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಃ ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಸಮಯಸಾರ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯಃ ನಿರ್ಜರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಿಯವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ತತ್ವಾರ್ಥ ವಾರ್ತಿಕಾ ಭಟ್ಟಾ ಕಲಂಕದೇವ ೬ರಿಂದ ೧೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ
80
20
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಆ. ಶೋಧಪ್ರಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ

(ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
ಆಂತರಿಕ
40
40
20

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಣ್ವ ಶಾಖಾಃ

ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಋಗ್ವೇದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಣ್ವ ಶಾಖಾಃ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಸಾಮವೇದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ -ಅಥರ್ವವೇದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

                                                              

ಅಧ್ಯಯನಕೇಂದ್ರಗಳುComments are closed.