ಬಿಎ ಸಂಸ್ಕೃತ – ವಿದ್ವನ್ಮಧ್ಯಮಾ

ವಿವರಗಳು


ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು

೧. ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ

೨. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ

೩. ನವೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

೪. ಪ್ರಾಚೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

೫. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

೬. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

೭. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

೮. ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೯. ದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೦. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೧. ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇದಾಂತ

೧೨. ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತ

೧೩. ಋಗ್ವೇದ

೧೪. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ

೧೫. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ

೧೬. ಸಾಮವೇದ

ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಧಿ – ೩ ವರ್ಷಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾರ್ಹತೆ:- ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಕುವಲಯಾನಂದಃ-I ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ೧ರಿಂದ ೨೫ ಅಲಂಕಾರಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಪಣಃ-I ವಿಶ್ವನಾಥಃ ೧, ೨ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಪಣಃ-II
ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾ-I
ವಿಶ್ವನಾಥಃ
ರಾಜಶೇಖರಃ
೭ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ
೧ ರಿಂದ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
80
20
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಕುವಲಯಾನಂದಃ-II ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ೨೬ರಿಂದ ೫೯ ಅಲಂಕಾರಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಪಣಃ-III
ಅಭಿಷೇಕ ನಾಟಕಮ್
ವಿಶ್ವನಾಥಃ
ಭಾಸಃ
೬ ಪರಿಚ್ಛೇದ
ಪೂರ್ತಿ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಪಣಃ-Iಗಿ
ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾ-II
ವಿಶ್ವನಾಥಃ
ರಾಜಶೇಖರಃ
೮ ಮತ್ತು ೯ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ
೬ರಿಂದ ೧೨ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿ
30
70
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತರು I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಕುವಲಯಾನಂದಃ-III ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಕಾವ್ಯಲಿಂಗಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಂಥ ಸಮಾಪ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಪಣಃ-ಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥಃ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಪಣಃ-ಗಿI
ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ
ರಾಜಶೇಖರಃ
೧೦ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ
೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ನಾಟಕಮ್ ಶೂದ್ರಕಃ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ,
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪರಿಭಾಷೇಂದುಶೇಖರಃ – I ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟಃ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ವ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಕರಣಾಂತ ಭಾಗ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಪ್ರೌಢಮನೋರಮಾ – I ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಪಂಚ ಸಂಧ್ಯಂತಭಾಗ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್ – I ಪತಂಜಲಿಃ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಠ್ಪಿ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ಣ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪರಿಭಾಷೇಂದು ಶೇಖರಃ-III ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟಃ ಬಾಧಬೀಜ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಜಾನಂತರ್ಯಪರಿಭಾಷಾದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಪ್ರೌಢಮನೋರಮಾ-II ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಶಬ್ದಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಪತಂಜಲಿಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಾಹ್ನಿಕಮ್ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪರಿಭಾಷೇಂದು ಶೇಖರಃ-III ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟಃ ಉಳಿದಿರುವಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಶಾಸ್ತ್ರಶೇಷಾಂತೋ ಭಾಗಃ) 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಪ್ರೌಢಮನೋರಮಾ-III ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ (ಶಬ್ದರತ್ನಸಹಿತ) ಕಾರಕ ಪ್ರಕರಣ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಮಹಾಭಾಷ್ಯಮ್-III ಪತಂಜಲಿಃ (ಕೈಯಟ ಸಹಿತ) ತೃತೀಯಾಹ್ನಿಕಮ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಲಘು ಶಬ್ದೇಂದುಶೇಖರಃ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟಃ ಆರಂಭದಿಂದ ಸ್ವರಸಂಧ್ಯಂತ ಭಾಗ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ,
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ನವೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪಂಚಲಕ್ಷಣಿ
ಚತುರ್ದಶಲಕ್ಷಣಿ
ಜಗದೀಶಃ
ಗದಾಧರಃ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅವತರಣಿಕಾ ಗ್ರಂಥ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುಕ್ತಿ ಗದಾಧರಃ ಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಕ್ಷಣಮ್ ಜಗದೀಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ
ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು
ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಚತುರ್ದಶಲಕ್ಷಣಿ ಗದಾಧರಃ ಪ್ರಥಮಸ್ವ ಲಕ್ಷಣಮ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುಕ್ತಿ ಗದಾಧರಃ ದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷಣೆ, ನ ಚ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಮಾಪ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅವಯವಃ ಗದಾಧರಃ ಅವಯವಲಕ್ಷಣ ಸಮಾಪ್ತಿ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುಕ್ತಿ ಗದಾಧರಃ ಉಳಿದಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಚತುರ್ದಶಲಕ್ಷಣಿ ಗದಾಧರಃ ದ್ವಿತೀಯಸ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಖಂಡನ ಗ್ರಂಥ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪಕ್ಷತಾ ಜಗದೀಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಅವಯವ ಗದಾಧರಃ ಉಳಿದಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಪ್ರಾಚೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನಮ್ ಕಣಾದಃ ೧ರಿಂದ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಕುಸುಮಾಂಜಲಿಃ ಉದಯನಾಚಾರ‍್ಯಃ ೧ನೇ ಸ್ತಬಕ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ನ್ಯಾಯಭಾಷ್ಯಮ್-I ವಾತ್ಯಾಯನಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ
ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು
ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನಮ್ ಕಣಾದಃ ೬ರಿಂದ ೧೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಕುಸುಮಾಂಜಲಿಃ ಉದಯನಾಚಾರ‍್ಯಃ ೨ ಮತ್ತು ೩ನೇ ಸ್ತಬಕಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ನ್ಯಾಯಭಾಷ್ಯಮ್-II ವಾತ್ಯಾಯನಃ ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿವೇಕಃ-I ಉದಯನಾಚಾರ‍್ಯಃ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿವೇಕಃ-II ಉದಯನಾಚಾರ‍್ಯಃ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗಳು 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ನ್ಯಾಯಕುಸುಮಾಂಜಲಿಃ ಉದಯನಾಚಾರ‍್ಯಃ ೪ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಸ್ತಬಕಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯಭಾಷ್ಯಮ್-III ವಾತ್ಯಾಯನಃ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ವೀರಮಿತ್ರೋದಯಃ ಮಿತಮಿಶ್ರ ಪರಿಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾಶಃ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಃ-I ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಆಚಾರಾಧ್ಯಾಯ-ಮಿತಾಕ್ಷರಾಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಜೈಮುನೀಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಸ್ತಾರಃ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಆಪಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಮ್-I ಮಿತಮಿಶ್ರ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಃ-II ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ವ್ಯವಹಾರಾಧ್ಯಾಯ ಮಿತಾಕ್ಷರಾ ಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಜೈಮುನೀಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಸ್ತಾರ-II ಮಾಧವಚಾರ್ಯಃ ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಆಪಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಮ್-II ಮಿತಮಿಶ್ರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಃ-III ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಾಧ್ಯಾಯಃ ಮಿತಾಕ್ಷರಸಹಿತಾ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಜೈಮುನೀಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಸ್ತಾರ-III ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಃ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಬೋಧಾಯನ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಮ್ ಬೋಧಾಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಲೀಲಾವತೀ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ವೃತ್ತ ವ್ಯವಹಾರದ ವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸೂರ್ಯಮಯಾಸುರಃ ಸಂವಾದ ತ್ರಿಪ್ರಶ್ನಾಧಿಕಾರದ ವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಬೃಹಜ್ಜಾತಕಮ್-I ವರಾಹಮಿಹಿರ ೧ರಿಂದ ೧೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಬೀಜಗಣಿತಮ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕುಟ್ಟಕ ಮತ್ತು ಏಕವರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ,
ಮಧ್ಯಮಾಹರಣ,
ಅನೇಕವರ್ಣ,
ಸಮೀಕರಣಗಳು
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸೂರ್ಯಮಯಾಸುರಃ ಸಂವಾದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಪಾತಾಧಿಕಾರ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಬೃಹಜ್ಜಾತಕಮ್-II ವರಾಹಮಿಹಿರಃ ೧೧ರಿಂದ ೨೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿಃ (ರೇಖಾಗಣಿತಮ್) ನಾಗೇಂದ್ರಪಾಂಡೇಯ ೧ರಿಂದ ೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಕೇತಕೀ ಗ್ರಹಗಣಿತಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೇತಕರ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದವರೆಗೆ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತಃ ವೈದ್ಯನಾಥ ೧ರಿಂದ ೧೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಫಲದೀಪಿಕಾ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ ೧ರಿಂದ ೧೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಆ. ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಇ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ-I ಖಂಡದೇವಃ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ- II ಖಂಡದೇವಃ ೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ-I ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಮಿಶ್ರಃ ತರ್ಕ ಪಾದದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ
ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು
ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ-III ಖಂಡದೇವಃ ೫ ಮತ್ತು ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ- II ಖಂಡದೇವಃ ೭ ಮತ್ತು ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ-II ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಮಿಶ್ರಃ ತರ್ಕಪಾದದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ-ಗಿ ಖಂಡದೇವ ೯ ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಭಾಟ್ಟದೀಪಿಕಾ-ಗಿI ಖಂಡದೇವ ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಭಾಟ್ಟಕೌಸ್ತುಭಃ-I ಖಂಡದೇವ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಮಾತ್ರ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಭಾಟ್ಟಕೌಸ್ತುಭಃ-II ಖಂಡದೇವ ಮೂರನೇ ಪಾದ ಮಾತ್ರ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ದ್ವೈತವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಅ. ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾಮ್
ಆ. ಪದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಃ
ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಸೂರಿಃ
ಟೀಕಾಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು
ಪದ್ಮನಾಭಸೂರಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಹಿತ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಪ್ರಮಾಣಪದ್ಧತಿಃ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಃ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮಗ್ರ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-I ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಈಶ-ಕೇನ-ಕಠ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಟೀಕಾಸಹಿತ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-II ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, ಟೀಕಾಸಹಿತ ಅಥರ್ವಣ ತೈತ್ತಿರೀಯ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-I ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಪ್ರಮೇಯದೀಪಿಕಾಸಹಿತ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ತತ್ವೋದ್ಯೋತಃ-I ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಶೂನ್ಯವಾದಮಾಯಾವಾದಗಳಿಗೆ
ಸಾಮ್ಯಪ್ರತಿಪಾದನಗ್ರಂಥಪರ್ಯಂತ
ಟೀಕಾಸಹಿತ
100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-III ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮಾಂಡೂಕ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ೩, ೪, ೫ ಮತ್ತು ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ರೇಮಯದೀಪಿಕಾಸಹಿತ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ತತ್ವೋದ್ಯೋತಃ-II ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವಾದ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಟೀಕಾಸಹಿತಂ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯಃ ಜಯತೀರ್ಥಃ ಭೇದನಿರೂಪಣಗ್ರಂಥಪರ್ಯಂತ ಃ ಟೀಕಾಸಹಿತಃ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಆ. ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಇ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-I ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಈಶಾ-ಕೇನ-ಕಠೋಪನಿಷತ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-I ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೧, ೨, ೩, ೪, ೫ ಮತ್ತು ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಅ. ವೇದಾಂತಸಾರಃ
ಆ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್‌ಭಾಷ್ಯಮ್
ಸದಾನಂದಃ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ
ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ
ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಶ್ನ-ಮುಂಡಕ-ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷಾ ಧರ್ಮರಾಜಾಧ್ವರೀಂದ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಉಪಮಾನ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-III ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್
ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ೧೩, ೧೪, ೧೫, ೧೬, ೧೭ ಮತ್ತು ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷಾ-II ಧರ್ಮರಾಜಾಧ್ವರೀಂದ್ರಃ ಆಗಮ ಪರಿಚ್ಛೇದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರಿಚ್ಛೇದದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಪಂಚದಶೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುನಿಃ ತತ್ವವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಚಿತ್ರದೀಪವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಆ. ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಇ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಯತೀಂದ್ರಮತದೀಪಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-I ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ೧, ೨, ೩, ೪, ೫ ಮತ್ತು ೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಾಷ್ಯಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ವೇದಾಂತಸಂಗ್ರಹಃ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-I ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಃ ಶ್ರೀರಂಗರಾಮಾನುಜಮುನಿಃ ಈಶ-ಕೇನ-ಕಠ-ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಾಷ್ಯಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-II ಶ್ರೀರಂಗರಾಮಾನುಜಮುನಿಃ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಪೂರ್ತಿ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-III ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಃ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಃ
ಮುಂಡಕ-ಮಾಂಡೂಕ್ಯ-ಐತರೇಯ-ತೈತ್ತಿರೀಯ-ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಷ್ಯಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್-II ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಃ ೧೩, ೧೪, ೧೫, ೧೬, ೧೭ ಮತ್ತು ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಾಷ್ಯಸಹಿತ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-Iಗಿ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಷ್ಯಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ತತ್ವಸಾರಃ ವಾತ್ಸ್ಯಶ್ರೀವರದಗುರುಗಳು ತತ್ವಸಾರಃ-ರತ್ನಸಾರಿಣೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-I ಉಮಚಿಗಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಃ
ಉಮಚಿಗಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಃ
ವೃಷಭದೇವಪಂಡಿತಃ
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಲಿಂಗಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ ಶಿವಕುಮಾರಪಂಡಿತ ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಃ-I ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ ೧ರಿಂದ ೧೩ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ:ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್-II ಉಮಚಿಗಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಃ
ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ
ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ
ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ
ಉಮಚಿಗಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಃ
ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖೋಪನಿಷತ್
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಕ್ರಿಯಾಸಾರಃ-I ನೀಲಕಂಠಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ನೇ ಪಾದ (ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶ) ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿಸಹಿತ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಃ-II ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ ೧೪ರಿಂದ ೨೧ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು
ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ
100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಶಿವಾದ್ವೈತ ಮಂಜರೀ ಇತ್ಯಾದಿ
ಸ್ವಪ್ರಭಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ
ಮೋಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ
ಶಿವಾದ್ವೈತ ಮಂಜರೀ (ಮೂಲ)
ಅನುಭವ ಸೂತ್ರಂ
ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ ಮೂಲ
100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪರಿಭಾಷಾ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಲಕಂಠಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ
ಮೋಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವಃ
ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪರಿಭಾಷಾ
ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕೆ
100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಕ್ರಿಯಾಸಾರಃ-II ನೀಲಕಂಠಶಿವಾಚಾರ್ಯಃ ಉಮಚಿಗಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೃತ ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೨,
೩ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಪಾದಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿಸಹಿತ (ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶ)
100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಕೈವಲ್ಯಸಾರ ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯಃ ಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಆ. ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಇ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪ್ರಮೇಯರತ್ನಮಾಲಾ-I ಮಾಣಿಕ್ಯನಂದಿಃ ೧ರಿಂದ ೩ನೇ ಸಮುದ್ದೇಶಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಬೃಹದ್ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಃ- I ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪಂಡಿತಃ ಪಂಚಾಸ್ತಿಕಾಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗ ಅಧಿಕಾರದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಗೊಮ್ಮಟಸಾರಃ- I ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಜೀವಕಾಂಡ ೧ನೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ೪ನೇ ಅಧಿಕಾರದವರೆಗೆ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಸಾಹಿತ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30
70

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ/ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ: ಸ೦ಸ್ಕೃತ / ಕನ್ನಡ / ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ –//– 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಪ್ರಮೇಯರತ್ನಮಾಲಾ-II ಮಾಣಿಕ್ಯನಂದಿಃ ೪ರಿಂದ ೬ನೇ ಸಮುದ್ದೇಶಗಳು 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ಬೃಹದ್ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಃ- II ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪಂಡಿತಃ ಲಘುದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಭೇದಸಂಗ್ರಹದವರೆಗೆ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಗೊಮ್ಮಟಸಾರಃ-II ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತೀ ೫ನೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ I. ತದ್ಧಿತಪ್ರಕರಣ,
೧.ಪ್ರಾಗ್ವಹತೀಯ ಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ವವಹತೇಷ್ಠಕ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆವಸಥಾತ್ಷ್ಠ್ಠಲ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೨.ಮತ್ವರ್ಥೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ತದಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹಂಶುಭಮೋರ್ಯುಸ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೩. ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರಕರಣಮ್ (ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಮಸ್ಥಮು: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
೪. ಭಾವಕರ್ಮಾರ್ಥಾ: (ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತಿ: ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೋತ್ರಾಭ್ಯಶ್ಛ: ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
II. ೧.ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
೨. ಪರಸ್ಮೈಪದ ಪ್ರಕರಣಮ್
III. ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣಮ್
೧.ಕೃತ್ಯಪ್ರಕರಣಮ್, ೨.ಪೂರ್ವಕೃದಂತೇ (ಣ್ವುಲ್‌ತೃಚೌ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಯಣ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ) ೩. ಉತ್ತರ ಕೃದಂತೇ (ಉಣಾದಯೋ ಬಹುಲಮ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಣ್ಯಾಸಶ್ರಂಥೋ ಯುಚ್ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ)
100

ತೃತೀಯ ವರ್ಷ

ಗುಂಪು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಪಾಠ್ಯವಸ್ತು ಅಂಕಗಳು
I ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪಂಚಾಸ್ತಿಕಾಯ ಸಂಗ್ರಹಃ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾರ್ಯಃ ಗ್ರಂಥಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-2 ಸಾಗ್ರಾರಧರ್ಮಾಮೃತ ಆಶಾಧರಸೂರಿ ಗ್ರಂಥಪೂರ್ತಿ 100
II ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಸಪ್ತಭಂಗೀ ತರಂಗಿಣೀ ವಿಮಲದಾಸ ಪಂಡಿತಃ ಗ್ರಂಥಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-4 ನ್ಯಾಯದೀಪಿಕಾ ಧರ್ಮಭೂಷಣಯತಿಃ ಗ್ರಂಥಪೂರ್ತಿ 100
ಪತ್ರಿಕೆ-5 ಸಿದ್ಧಾಂತಮುಕ್ತಾವಲೀ ಚ ಕಾರಿಕಾವಲೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪಂಚಾನನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಖಂಡ ಮಾತ್ರ 100
III ಪತ್ರಿಕೆ-6 ಅ. ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಃ
ಆ. ಶಿವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಃ
ಇ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಃ
ಸಾಯಣ ಮಾಧವಃಮನುಃ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಸಾಂಖ್ಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
100

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಣ್ವ ಶಾಖಾಃ

        

ಅಧ್ಯಯನಕೇಂದ್ರಗಳುComments are closed.