ಪ್ರವೇಶ

ಬಿ.ಎ. ಸಂಸ್ಕೃತ/ವೇದ – ವಿದ್ವನ್ಮಧ್ಯಮಾ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎ. ಸಂಸ್ಕೃತ/ವೇದ – ವಿದ್ವದುತ್ತ್ತಮಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿ೦ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬಿ.ಎ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

Comments are closed.