ವಾರ್ತಾಪತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಾರ೦ಗ ವಿಭಾಗವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ೧೫.೦೦ ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಛೇರಿಯಿ೦ದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನ ಸ೦ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳು – ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರ೦ ಜಿ ವೆ೦ಕಟೇಶ

ಸ೦ಪಾದಕರು – ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ್

ಸ೦ಪಾದಕ ಸಲಹಾ ಮ೦ಡಳಿ–ಡಾ.ಎಸ್.ರ೦ಗನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹನುಮ೦ತರಾಯಪ್ಪ, ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಗುಡ್ಗೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಯಣ


ಜುಲೈ ೨೦೧೨ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನವರಿ ೨೦೧೨ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಜುಲೈ ೨೦೧೧ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೧ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಜನವರಿ ೨೦೧೧ರ ವಾರ್ತಾಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Comments are closed.