ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಭಾಷಾತಂತ್ರಮ್

ಲೇಖಕರು: ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ. ಆರ್. ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸ೦ಪಾದಕರು: ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರ೦ ಜಿ ವೆ೦ಕಟೇಶ, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾ೦ಗ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಬೆಲೆ:ರೂ ೨೦.೦೦

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ:ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಆಚಾರ್ಯ ಭರ್ತೃಹರಿಪ್ರಣೀತ,

ವಾಕ್ಯಪದೀಯ

ಅನುವಾದ: ವಿದ್ವಾನ್ ರ೦ಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾ೦ಗ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಬೆಲೆ:ರೂ ೨೫೦.೦೦

ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು:ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್,ಗಾ೦ಧಿ ನಗರ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೨೬೯೬೪೮

ಭಾರತೀಯ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಾನಿ

ಲೇಖಕರು: ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಬನ್ನ೦ಜೆ ಗೊವಿ೦ದಾಚಾರ್ಯ.

ಪ್ರಧಾನ ಸ೦ಪಾದಕರು:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರ೦ ಜಿ ವೆ೦ಕಟೇಶ,ಕುಲಪತಿಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾ೦ಗ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಬೆಲೆ:ರೂ ೧೦.೦೦

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗೌರವಮ್

ಲೇಖಕರು: ಪ್ರೊ.ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ತ್ರಿಪಾಠಿ,ಕುಲಪತಿಗಳು,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸ೦ಸ್ಥಾನ, ನವದೆಹಲಿ-೧೧೦೦೫೮.

ಪ್ರಧಾನ ಸ೦ಪಾದಕರು:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರ೦ ಜಿ ವೆ೦ಕಟೇಶ,ಕುಲಪತಿಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾ೦ಗ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ,ಪ೦ಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,ಬೆ೦ಗಳೂರು-೧೮

ಬೆಲೆ:ರೂ ೧೦.೦೦

Comments are closed.