ಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ

ಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಕಾಲೇಜು ವಿಧ

ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮. ೦೮೦ ೨೬೭೦೩೯೦೩, ೯೪೪೮೦೬೧೮೭೫ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ಎ-೦೧

ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಹೊಸ ಸೈಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು – ೫೭೦೦೨೪ ೦೮೨೧-೨೪೪೬೧೮೭, ೯೬೬೩೭ ೭೭೭೭೭, ೯೯೮೬೨ ೮೫೫೮೭ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ಇ-೦೧

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ವೇದಭವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಗೋಕರ್ಣ, ಕುಮಟ ತಾಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೮೧೨೩೬ ೦೮೩೮೬-೨೫೬೧೯೨, ೯೪೮೧೫೮೮೭೮೮ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಪಿ-೦೧

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ-೫೭೧೪೩೧, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ೦೮೨೩೬-೨೯೯೯೪೬/೫೬, ೯೪೪೮೮೪೪೨೬೩ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಎಫ್-೦೧

ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೭೧೮೧೧ ೦೮೨೩೪-೨೧೨೫೪೯, ೯೪೪೮೫೧೧೧೦೨, ೮೯೭೧೬೦೮೨೧೩ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎಫ್-೦೨

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ತುಮಕೂರು – ೫೭೨೧೦೪ ೦೮೧೬-೬೫೩೧೫೬೮, ೯೯೦೧೪೫೮೯೦೯ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಡಿ-೦೧

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಗರ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೨೮ ೦೮೦-೨೬೭೯೧೨೨೫, ೯೪೮೩೯೬೫೧೩೯ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎ-೦೨

ಸಿ ಎಲ್ ವೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ನಗರ, ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾಂ ರಸ್ತೆ,ಧಾರವಾಡ – ೫೮೦೦೦೮ ೦೮೩೬-೨೪೩೫೧೩೫, ೯೪೪೯೭೪೨೪೬೬, ೯೧೬೪೪೭೩೯೬೦ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎಮ್-೩೨

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಉಮ್ಮಚಿಗಿ, ಎಲ್ಲಾಪುರ – ೫೮೧೩೪೭ ೦೮೪೧೯-೨೫೫೫೯೦/೨೫೫೮೭೯, ೯೪೮೦೦೧೯೧೫೨, ೯೪೮೦೫೬೩೩೩೯, ೯೪೮೧೨೭೫೬೭೩ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಪಿ-೦೪

೧೦

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಸೋಂದ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಮಠದೇವಲ ಅಂಚೆ,ಸಿರಸಿ ತಾಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೮೧೩೩೬ ೦೮೩೮೪-೨೭೯೪೭೭/೨೭೯೩೫೯/೨೭೯೩೧೧, ೯೪೪೯೬೨೯೫೮೮ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಪಿ-೦೬

೧೧

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಸವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸುರಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ, ಹೊನ್ನಾವರ – ೫೮೧೩೩೪ ೦೮೩೮೭-೨೭೯೮೬೪/೨೭೯೧೧೦,೯೪೮೩೯೪೦೬೫೫, ೯೪೪೮೨೫೨೮೪೧ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಪಿ-೧೫

೧೨

ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಉಡುಪಿ-೫೭೬೧೦೧. ೦೮೨೦-೨೫೨೧೪೪೧, ೯೮೪೫೨೫೭೭೨೯, ೯೪೪೯೩೩೦೫೭೦ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಜಿ-೦೧

೧೩

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಹೊಕ್ಕಳಬಾವಿ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ, ಜಮಖಂಡಿ – ೫೮೭೩೦೧, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ೯೪೪೮೨ ೧೦೩೧೭, ೯೪೮೧೪ ೩೩೭೯೯ ಅನುದಾನಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಒ-೦೧

೧೪

ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆಲ್ಲೆ ೦೮೨೨೪ – ೨೫೩೯೪೫, ೯೯೦೨೬ ೩೬೮೯೦ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಇ-೧೭

೧೫

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಸೂದಿ, ರೋಣಾ ತಾಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ೯೮೮೬೦ ೭೪೪೬೮, ೯೩೪೭೩ ೦೭೦೨೧, ೯೪೪೮೦ ೦೨೯೭೭ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎಮ್-೧೩

Comments are closed.