ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ

ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಕಾಲೇಜು ವಿಧ

ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಹಾಸನ – ೫೭೩೨೦೧ ೦೮೨೭೨-೨೬೭೪೮೩, ೯೭೩೮೬ ೭೬೪೦೪, ೯೬೩೨೪ ೫೧೭೮೨ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್-೧೪

ಶ್ರೀ ಫಿರಂಗಿಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಠ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೯೪೪೮೦ ೩೯೭೯೨ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಡಿ-೩೮

ಶ್ರೀ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೋಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೨ ೧೩೦ ೦೮೦-೬೪೫೦೮೮೧೬, ೯೪೮೦೪೦೪೫೫೨ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎ-೩೦

ಶ್ರೀ ಕಬೀರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಕಬೀರಾನಂದನಗರ, ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೦೮೧೯೪-೨೩೬೧೨, ೯೪೪೯೧೪೪೫೪೬ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಐ-೦೫

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ ಇಂಛಲ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ೯೦೦೮೮೧೨೬೬೪ ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜು ಎನ್-೦೯

Comments are closed.