ಕುಲಸಚಿವರು


ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್
ಕುಲಸಚಿವರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶ್ರೀಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿಮಾರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೧೮.

ದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆ ೦೮೦ ೨೬೭೦೫೩೮೭
ಇ-ಮೈಲ್: registrarksu@gmail.com


Click here to view the complete profile of ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್

Comments are closed.