ಕುಲಸಚಿವರು


ಡಾ. ವೀರನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಪ್ರ),

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶ್ರೀಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿಮಾರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೧೮.

ದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆ ೦೮೦ ೨೬೭೦೫೩೮೭
ಇ-ಮೈಲ್: registrarksu@gmail.com


Click here to view the complete profile of Prof. V Girish Chandra

Comments are closed.