ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಎಂ.

ಕುಲಪತಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿಮಾರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೧೮

ದೂರ: ೦೮೦ ೨೬೭೦೧೩೦೩

ಈಮೈಲ್: karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.