ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

( ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೩, ೨೦೧೦ರನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೯ರನ್ವಯ ಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿದೆ.)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮
ಇ-ಮೇಲ್ : karnatakasanskrituniversity@gmail.com ದೂ: 080-26705387 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-26701303

(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ (ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨) ಪರಿಚ್ಚೇದ : ೫(೧) ಹಾಗೂ ೧೦(೧)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ.)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್
ಕುಲಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮
ಇ-ಮೇಲ್ : karnatakasanskrituniversity@gmail.com
ದೂ: ೦೮೦-೨೬೭೦೫೩೮೭

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರೊ. ಕೆ .ಇ. ದೇವನಾಥನ್
ಕುಲಪತಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮
ಇ-ಮೇಲ್ : karnatakasanskrituniversity@gmail.com
ದೂ: ೦೮೦ – ೨೬೭೦೧೩೦೩

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಡಾ ಗೋವಿಂದ ಬಿ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೧೮
ಇ-ಮೇಲ್ : karnatakasanskrituniversity@gmail.com
ದೂ: ೦೮೦-೨೬೭೦೫೩೮೭

 

Comments are closed.