ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ – ‘ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಕೊಡುಗೆ’

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ದೈವರಾತ ಸ೦ಭ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸ೦ಕಿರಣದ ಚಿತ್ರಾ೦ಕಣ

 Comments are closed.