ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಸ೦ದೇಶ

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರುದಾಭಾಯಿ ವಾಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,
ರಾಜಭವನ,
ಬೆಂಗಳೂರು,
ಕರ್ನಾಟಕ.

Comments are closed.