ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಡಾ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ್
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು
ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

Comments are closed.