ಹಣಕಾಸುಸಮಿತಿ

1. ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ, ಪ್ರಶಾಸನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
3. ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
4. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು

Comments are closed.