ಬಿ ಎ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ)

A B D E F G I J K
A-02 B-06 D-01 E-01 F-01 G-01 I-05 J-05 K-09
A-30 B-12 D-38 E-05 F-02 K-12
B-18 E-13
E-17

Comments are closed.