B.A. Samskrit – Vidvanmadhyamaa Old Question Papers

B.A 1st year – 2012

Advytavedhantashastram Dharmashastram
Dyavavedhantashastram Jaynasiddantashastram
Navinanyaayashastram Purvamimamsashastram
Shaktivishistadvyataedhantashastram Shastram veda
Vishistdvyatashastram Vyakaranashastram

B.A 1st year – 2014

BA I 2014 (English) BA I – 2014 (Kannada)
Madhyama-I year – Q.paper (2014)

B.A 1st year – 2015

BA I 2015 (English) BA I – 2015 (Kannada – II)
BA I – 2015 (Computer Science) BA I-2015 (English-II)
Shastram Saamanyapatrika Shastram Saamanyapatrika-6 (Darshanam)
History-4 (2015) Shastram Puranam
Saamanyashashtram saahityashashtram
Samskrutha Saahitya-kavyaprakashaha Samskrutha Saahitya-Daridratharudaccham
Alankarshastram-kavyaprakasham(I) Shashtra – poorvmeemamsa
Poorvmeemamsa – Bhattadeepika Naveenanyayaha
NanyayaShashtram (prathamadyayaha)

Vyakaranamshashashtram
Advaithavedantaha(vedhantasaraha) Advaithavedantaha(upanishadbhashyam-I)
Dwethavedantavidhwanmadyama(PadharthSangraha) Dwethavedantavidwanmadhyama (Eshkenkatopanishadbashyam)
Vedaha-atharvvedaha Shashtram – Jyothishyam
Shashtram-Jyothishashashtram Shashtram-Krishnayajurvedaha
Shashtram-Vedaha Rugvedaha (vyahishiksha)
Saamavedaha Rahasyantaha (Naaradeeya Shiksha) BA I Kannada
Shuklayajurvedh (Yagnavalkyashiksha) Veerashaivavedaha(Panineeya Shiksha)
JainasiddhanthaShashtram (BruhadravyayaSangraha) Jainasiddhantashastram (Gommatasaaraha)
Shaktivishistadwethavedhantashashtram Jainasiddhantashashtram (Samayaasaraha)
Shaktivishistadwethavedhantashashtram (UpanishadBhashyam-I) Vishistavedantashashtram (Upanishadbashyam-I-[eesh kata])
Salochandhvyanyalokaha English-Vidwanmadyama -I (old)
Samskruthasaahitya (Jayanthika) Samskruthasaahitya (Chandakoshikam)
Swashastrethihasaha Alankarashashtram (Dwanyalokaha-I)
Alankarashashtram (Prakrutiprakashaha Sethubandamcha Alankarashashtram (Kaadambari)
Alankarashashtram (SWashastrethihasaha) Dharmashashtram (swashashtrethihasaha)
Poorvmeemamsa (Shlokavatrikam) Poorvmeemamsa-Shashtradeepika (Poorvardaha)
Poorvameemamsa (swashashtrethihasaha) Nanyashashtram (Gadhadhari) Saamanyanirukthi (Na Cha Chatustyuyaparyatnam)
Nanyashashtram Nyakusumanjali (Addastabakadwayam) NaveenanyayaShashtram (Swashastretihasaha)
Vyakaranam-Mahabhashyam Vyakaranashashtram (Vyakaranabhushanasaaraha)
Vyakaranashashtram (Kashika) Vyakaranashashtram (Swashatretihasaha)
Advaithavedanthashashtram (Siddhantaleshasangrahaha) Advaithavedanthashashtram (Vedanthasaraha)
Advaithavedanthashashtram (Swashatretihasaha) Jyothishashashtram (Swashatretihisihasaha)
Dwethavedanthavidwathutthama (Brahmasutrabhashyam) Dwethavedantashashtram (Vishnutathvanirnayaha)
Shuklayajurvedaghanantaha (Katyayaneeya Prathishaakyam) Dwethavedantashashtram (Madwavaagmayethihasaha)
Jainasiddhantashashtram (RatnakarandakaShravakacharaha) Jyothishashashtram (Swashatretihisihasaha)
Alankarashasthram (Kuvalayanandaha) Jainasiddhantashashtram (Jainadarshanaitihasaha)
Shakthivishishtadwethashashtram (Swashashtra-Itihasaha) Jyothishashashtram (Leelavathi)
Vishishtadwethavedanthashashtram (Brahmasutrabhashya) Vishistadwethavedantashashtram (Swashastreithihasaha)
Alankarshashtram (Saahityadarpanaha) Alankarashashtram (Saahityadarpanaha-2)(kavyameemamsa-2)
Jyothishashashtram(Bruhajjatakam) Vyakaranashashtram (Paribhashendhushekharaha)
Vyakaranashashtram (Proudamanorama-1) Vyakaranashashtram (Mahabhashyam)
Naveenanyayashashtram (panchalakshani Chaturdarshalakshani cha) Naveenanyayashashtram (Saamaanyanirukti)
Naveenanyayaha (Siddhantalakshanam) Dharmashashtram(Veeramitrodayasya Paribhashaprakashaha)
Jyothisham (Suryasiddhantaha) Dharmashashtram (Yagnavalkyasmruthihi)
Shasthram-Poorvmeemamsa (Bhattadeepika-1) Shasthram Poorvmeemamsa(Bhattadeepika2)
Poorvmeemamsashashtra-Shashtradeepika(Poorvdharm) Dwethavedantavidwanmadyama (Tatvasankhyanam Padarthasangrahaksha)
Dwethavedhanthavidwanmadhyama (Pramanapaddhathihi) Dwethavedhantashashtram (Upanishadbhashyam)
Advaithavedhantashashtram (Upanishadhbhashyam-I) Advaithavedhantashashtram (Geethabhashyam-Adithshad Adyayaha)
Advaithavedantaha (Siddhantasangrahaha) Advaithavedhantashashtram (Vedhantasaarahaha)
VishishtadwaithavedhantaShashtram (Yathindramathdeepika) Vishistadwaithavedhantashashtram (Shreegeethabhashyam)
VishishtadwaithavedhantaShashtram (Vedhanthasangrahaha) Shakthivishishtadvaithavedhantashashtram (Upanishadbhashyam-I)
Shakthivishistadvaithavedhantashashtram (LingadharanaChandrika) VishishtadwaithavedhantaShashtram (Vedhanthasangrahaha)
Shakthivishistadvaithavedhantashashtram (Siddhantashikamani-1) Shashtram-Saamanyapatrika (Prathamabhasha Samskrutham)
Shashtram-Saamanyabhagaha(samskruthabhashaashashtra saahityacharityancha) SalochanDhvanyaaloka

B.A 2nd year – 2014

BA II 2014 (English) BA II – 2014 (Kannada)
Madhyama-II year – Q.paper (2014)

B.A 2nd year – 2015

BA II 2015 (English-II) BA II – 2015 (Kannada)
BA II 2015 (English-II) Shashtraha-saamanyavibhagaha (Siddhantakoumudhi)

B.A 3rd year – 2012

Alankarashastram Dharmashastram
Dvytavedhantashastram Jyotishsshastram
Naveennyaayashastram

B.A 3rd year – 2014

Madhyama_III Year-Q.paper (2014) Madhyama-IIIYear-Q.paper (2014)

B.A 3rd year – 2015

Shashtram-Vedaha(Vydhikasahityacharitham) Alankarashashtraha(Kuvalayanandaha-3)
Alankarashasthram (Mrucchakatikam) Shasthram-alankar(Saahityadharpanaha-6,Kavyameemamsa-3)
Shashtram-Saamaanyapatrika(Siddhanthamuktavali Karikavali Cha) Shashtram-Saamanyapatrika (Sarvadharshanasangraha,Manusmruthi,Shivatattvaprakasham)
Vyakaranashashtram(Paribhashendushekaraha) Shashtram-Vyakaranam (Mahabhashyam)
Shashtram-Vyakaranam (Laghushabdhendhushekraha) Naveenanyayashasthram(Saamanyanirukthihi)
Naveenanyayashasthram (Pakshatha) Naveenanyayashasthram (Avayavaha)
DharmashashthramBhodhayanagruhasyasootram (Sampoornam) Shasthram-Jyothishyam (Kshethramithihi)
Jyothishyashasthram (Jaatakapaarijaataha) Jyothishashashtram(Phaladeepika)
Poorvmeemamsashasthram (Bhattadeepika-5) Poorvmeemamsa (Bhattakoustubha-1)
Poorvmeemamsa (Bhattakoustubaha-2) Dwethavedhantashashtram(Chandogyabruhadaranya Kopanishadou Mandakopanishaccha Bhashyam Cha)
Poorvmeemamsa (Bhattakoustubha-1) Dwaithavedhanthashashtram (Tatvoddhothaha)
Advaithavedhantaha (Upanishadbhashyam-3) Advaithavedhantaha (Vedhantaparibhasha-2)
Advaithavedhantashasthram (Panchadashi) Advaithavedhantashasthram (Vedhantaparibhasha-3)
Vishistadvaithavedhanthashashtram(UpanishadBhashyam-3) Vishistadvaithavedhanthashashtram(UpanishadBhashyam-4)
Vishistadvaithavedhanthashashtram (Tathvasaraha) Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram (Shivadwaithamanjari Ityadhi)
Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Kevalyaasaraha) Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram (Kriyasaraha)
Jainasiddhanthashasthram (Panchastikayasangraha) Jainasiddhanthashasthram(Tathvajnanatarangini)
Jainasiddhanthashasthram (Purusharthasiddhayupayaha) Jainasiddhanthashasthram(Tathvajnanatarangini)

Comments are closed.