M.A. Samskrit – Vidvaduttamaa Old Question Papers

M.A 1st year – 2014

Vidwat-Uttama-(1year) FINAL-(13-3-14)

M.A 1st year – 2015

Advaithasiddhantaha (Bhaamathi) Advaithasiddhantaha(Bhramasootrashankarabhaashyam2)
Alankarashasthram(Harshacharitham Prakruthiprakashascha Alnakrashashtram-rasagangaadharaha15.pdf
Dwethavedhantashashtram(Bhramhasootrabhaashyam Dwethavedhantashashtram(Khalamadwiyam
Dwethavedhantashashtram(Nyaayammrutham Jyothishashasthram(Goladhyayam
Jyothishashasthram(Shreepathipaddhatihi) PoorvmeemamsahaShashtram(Vidhirasaayanam
Saamavedaha Saalakshnaha Samavedha Smarthe Prayogaha
Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Shreekarabhashyam-2) Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Shreekarabhashyam-3)
Shashtram-NaveenanyayaShashtram(Sathpathipakshaha) Shashtram-NaveenanyayaShashtram(Shakthivadaha mukthivadaha cha)
Shashtram-Poorvameemamsa(aapastabdh shaithasootram) Shashtram-Poorvmeemamsaha(shaabharabhaashyam)
Shashtram-SaamanyaBhagaha(Bharatheeyadarshanam) Shashtram-samaveda Kshetaprayogaha
Shashtram-vedaha(Rugvedaha Smarthaprayogaha-5) Shasthram-Vyakaranam(Vyakaranabhushanasaaraha)
Shasthram-Vyakaranam(Vyakaranamahabhashyam Vedaha-krishnayajurvedahakshethraprayogaha
Vedaha-krishnayajurvedhantaha Vedaha-krishnayajurvedhantahaprayogaha
Vishistadvaithaha(Shruthaprakashika) Vishistadvaithashasthram(Shreebhashyam-2)
alnakarashasthram shasthram-SaamavedhahaTandcyabhrahmanam
vedaha-Shuklayajurvedaha.pdf vedaha-Shuklayajurvedasmarthaprayogaha.pdf
vedaha-Shuklayajurvedhantaha Shashtram-Poorvameemamsa(Shlokvatrikam-uttarardhihi)
Shashtram-Poorvameemamsa(Shlokvatrikam-uttarardhihi) Shashtram-Poorvameemamsa(aapastabdh shaithasootram)
Dwethavedhantashashtram(Manusmruthihi) Shashtram-vedaha(Rugvedaha Smarthaprayogaha-5)

M.A 2nd year – 2012

Advytavedhantashastram Alankarashastram
Dharmashastram Dvytavedhantashastram
Jaynasiddantashaastram Jyotishashastram
Navinanyaayashaastram Praachinanyaayashastram
Purvamimaamsashastram Shaktiishishtadvytavedhantashastram
Vedashastram Vishishtaadvytavedhantashastram
Vyakaranashastram

M.A 2nd year – 2014

Alankarashastram

M.A 2nd year – 2015

Shashtram-AlankaraShashtram (Dhyavalokaha-2) Vishishtaadvytavedhantashastram
Vyakaranashastram Advaithasiddhantaha(Adhritasiddhaha)
Advaithasiddhantaha(Vyayarakshamami) Dwethavedhantashashtram(Nyayamrutham-2)
Dwethavedhantashashtram(Nyayasudha tharkathandavam cha) Jyothishashasthram (Bruhatsamhitha)
Jyothishashasthram(prashnamaargaha muhoorthchinthamanikshaha) Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram (veerashaivanandhachandrika)
Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Brahmasoothram shreekantabhashyam shikramanideepikasaahitham) Shashtram-AlankaraShashtram(Dhyavalokaha-2)
Shashtram-AlankaraShashtram (Harshacharitam,sethubandhaha cha) Shashtram-Dharmashasthram(Datthakameemamsaha)
Shashtram-Dharmashasthram (kaalamadhwiyam) Shashtram-NaveenanyayaShashtram (Vyuttpatthivadaha)
Shashtram-NaveenanyayaShashtram (pramanyavadhaha) Shashtram-SaamanyaBhagaha(Samshodhanapaddhatehe moolamsha shodhaprabhandhascha)
vedaha-Shuklayajurvedhantaha Shashtram-saamaveda Kshetraprayogaha
Shashtram-saamaveda Smarte Prayogaha Shashtram-saamaveda Tandcyabhrahmanam
Shashtram-vedaha(Rugvedaha Kshetaprayogaha -2-aashvala ayanshytasoothram) Shashtram-vedaha ( Rugvedaha Smarthaprayogaha-2)
Shashtram-vedaha(Rugvedaha salakshanaghanantha) Shashtram-vedaha(Rugvedaha salakshanaghanantha -Shonakeeyapraathish akhyam-v)
Shasthram-Saamavedaha saalakshana Shasthram-Vyakaranam(Vakhyapadeeyam)
Shasthram-Vyakaranam(vyakaranasaaaraha paramalagumanjusha cha) Vedaha-krishnayajurvedhaSmarthprayogaha
Vedaha-krishnayajurvedhantakshethraprayogaha Vishistadvaithashasthram(Thathvamuktaakalpaha-Naayakasaraha)
Vishistadvaithashasthram(shathadhushani) krishnayajurvedhanta(tyttiriyapraathishaakhyam vyasashiksha cha)
vibhagaha-Shuklayajurvedhanta prayogaha

Comments are closed.